MIT DRUGI – reguła 7/38/55

Nasi zawodnicy o numerach 7, 38 i 55 gotowi do stawienia czoła kolejnemu mitowi!
Dzisiaj zajmiemy się najczęściej przekręcaną regułą dotyczącą komunikacji. Prof. Albert Mehrabian przeprowadził w latach 60. XX wieku eksperyment, którego wyniki zapewniły mu sławę i stałą obecność w poradnikach z zakresu komunikacji interpersonalnej. Badania stanowią ciekawy przyczynek do zrozumienia procesów odbierania sygnałów, jakie wysyłamy do siebie w procesie komunikacji. Wynik eksperymentu zaczął żyć własnym życiem i przenikać do zbiorowej świadomości jako reguła 7/38/55. Reguła ta nie zawsze jest prawidłowo podawana i interpretowana.

falsz_1W zaprojektowanych przez Mehrabiana i jego zespół eksperymentach ogółem wzięło udział 137 studentów University of California.
Materiał eksperymentalny stanowiły:
– 3 fotografie twarzy tej samej osoby: uśmiechnięta, neutralna, smutna
– 3 grupy słów: pozytywne: dear, great, honey, love, thanks, neutralne: maybe, oh, really, so, what i negatywne: brute, don”t, no, scram, terrible.
Słowa nagrano w studio, w którym lektor wypowiadał każde z nich w sposób pozytywny, neutralny i negatywny.
Następnie badacze konstruowali układy bodźców tworząc tzw. niespójne ekspresje. Kombinacje te prezentowano osobom testowanym. Ich zadaniem było określenie stopnia, w jakim lubią prezentowaną im osobę (reprezentowaną przez układ bodźców). Celem eksperymentu było określenie znaczenia poszczególnych elementów niespójnego komunikatu, które decydują o spostrzeganym poziomie sympatii.

prawda_1*) dla wnikliwych:

Według prof. Alberta Mehrabiana:
inferując całkowitą postawę (Atotal) osoby wysyłającej komunikat przenoszący różnymi kanałami wzajemnie sprzeczne informacje, czynimy to na podstawie sumy ważonej postawy komunikacyjnej wyrażonej słowami (Acontent), postawy sygnalizowanej cechami wokalnymi wypowiedzi (Atone) i postawy dającej się wyczytać z wyrazu twarzy (Aface) wg wzoru:
Atotal = 0,07 Acontent + 0,38 Atone + 0,55 Aface
W BARDZO SKOMPLIKOWANY SPOSÓB MOŻNA WYRAZIĆ PROSTE PRAWDY.

 Anka Łoza-Dzidowska

źródła:
„Argumentacja. Perswazja. Manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji” M. Tokarz – Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006
„Sens i nonsens komunikacji niewerbalnej. Reguła 55/38/7 ” nf.pl